Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Volledige stamboom van Fetje KokNummer in het systeem: 122
03-08-1916 - 09-08-1997
Geboren te: Doniaga
Overleden te: Sneeklink naar Google sites site
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Tietje Tysses
=> Rimke Bokkes de Vries |
| | => Jantje Arjens
| => Bocke Rommerts |
| | => Remcke Symens
| => Rommert Bookes |
=> Hiltje Jelles de-Vries | | => Jets Isbrandtsdr
| | => Booke Rommerts |
| | => Rommerts Bockesz
| |
| | => Wytske Geerts
| | => Hiltje Jacobs |
| => Jelle Hendriks de Vries | => Jacob Harmens
| |
| => Hendrik Hanzes
|
=> Fetje Eiles Huitema | => Antie Gerbens
| | |
| | => Fedja Foppes Huitema | => Jouck Pieckes
| | | | => Antje Bauckes |
| | | | | => Baucke Innes
| | | => Foppe Hommes Hoitema |
| | | | => Antie Rommerts
| | | => Homme Foppe Hoitema |
| | | | => Foockel Pyters
| | | => Foppe Hommes Hoitema |
| | | | => Bauck Siercx Broersma
| => Eyle Wiebes Huitema | => Homme Foppes Hoytema |
| | | => Antje Gerlofs
| | => Foppe Tietes Hoytema |
| | => Wuylcke Wybes
| |
| | =>
=> Rimke Gerbens Mulder | | => Grytie Idses |
| | | | | =>
| | | | => Ids Cornelis |
| | => Wiebe Piers Huitema | => Cornelis Franks
| | |
| | | => Grytie Abeles
| | => Pier Eiles |
| | | =>
| | => Eile Piers |
| | => Pier Eyles
| |
| | => Anneke Wallings
| | => Trijntje Brugts |
| | | => Brugt Jobs
| | => Geeske Gerbens Groenhof |
| | | | => Corneliske Gerbens
| | | => Gerben Durks |
| | | => Durk Heeres
| => Gerben Hendriks Mulder |
| | => Aat Wiebes
| | => Eelkje Gerrits van der Kooi |
| | | => Gerrit Heeres
| => Hendrik Gerrits Mulder |
| | => Grietje Gerrits
=> Geeske Stegenga | => Gerrit Harings |
| | => Haring Harings
| |
| | => Popkjen Tjeerds
| | => Tietje Hanzes |
| | | | =>
| | | => Hans Tjalles |
| | => Doetje Rientzes Dijkstra | => Tjalle Hanses
| | | |
| | | | => Hendrikjen Rientzes
| | | => Rients Douwes |
| | => Trijntje Johannes de Roos | | => Brecht Douwes
| | | | => Douwe Reinders |
| | | | => Reyner Doytsen Dijkstra
| | | |
| | | | => Trijntje Pieters
| | | => Johannes Arends de Roos |
| | | | => Wybrig Jans
| | | => Arend Arends de Roos |
| | | =>
| | |
| | | => Feikjen Arjens de Jong
| | | => Maaike Klazes de Jong |
| | | | => Klaas Sjoukes
| => Benjamin Herres Stegenga | |
| | | => Aaltje Harmens
| | | => Aaltje Benjamins van Lon |
| | | | => Benjamin Johannes van Lon
| | | |
| | | | => Symentje Sijmons
| | | | |
| | | | => Teetske Aedens Wijerda | => Eelkje Ulbanius
| | | | | | |
| | | | | | | => Lutske Hebbes Cammingha
| | | | | => Aede Wiarda | |
| | | | | | | => NN
| | | | | | | |
| => Herre Benjamins Stegenga | | | => Hebbe Wyaerda | | => Frouck Amama
| | | | | | => Catharijn Kempes van Unia |
| | | | | | | | => NN Fons
| | | | | | | => Keympe Feickes van Unia |
| | | | | | | | => Rixt Ammama
| | | | => Pybe Wyaerda | | => Feike Keympes van Unia |
| | | | | | => Keimpe Riencks van Unia
| | | | | |
| | | | | | => N. Ygos Galama
| | | | | | => Frouck Feyesdr van Goslinga |
| | | | | | => Ulck Saecklesdr Popkema | => Feye van Goslinga
| | | | | | | |
| | | | => Ede Pybes Wiarda | => Gees Buwes Broers | => Saeckle van Popma
| | | | | | |
| | | | | | => Buwe Broers
| | | | | |
| => Benjamin Herres Stegenga | | | | => ? van Jornahuis
| | | | | => Mints Jetzedr Schutsma |
| | | | | | => Jetse Schutsma
| | | | | => Jets Wytzedr. Bucama |
| | | | | | | => NN
| | | | | | | |
| | | | | | => Wytse Sjoerds Buchama | => NN
| | | => Pybe Edes Wyaerda | | | => Both Feikesdr Siccama |
| | | | | | | => Feycke Siccama
| | => Sijmentje Herres | | | => Sjoerd Bockama |
| | | | | => Minthia Gerbrands Aytta | | => Reyncke Heres Rewenyck
| | | | | | | => Rienck Bokkes Bockema |
| | | | | | | => Bocke Doedinga
| | | | | | |
| | | | | | | => NN
| | | | | | | => Syts Buchodr Helverda thoe Hemrickend |
| | | | | | | | | => NN
| | | | | | | | => Bucho Helverda thoe Hemrickend |
| | | | => Aede Doytses Wiarda | => Gerbrant Ferckes Aytta | => Botto van Helverda
| | | | | |
| | | | | | => NN
| | | | | => Fercke Folkerts Aytta |
| | | | | | => Auck Aytta
| | | | | => Folkert Gerbrands Aytta |
| | | | | => Gerbrand Aytta
| | | | |
| | | | | => Catharina NN
| => Herre Popkes Stegenga | | => Doytse Tjallings Wiarda |
| | | | => NN
| | | => Tjalling Pybes Wiarda |
| | | | => NN
| | | => Pybo Onno Wiarda |
| | | | => NN
| | | => Onno Sjoerds Wiarda |
| | | | => Claer Eminga
| | | => Sjoerd Pybes Wiarda |
| | | | => Mor Til
| | | => Pybe Wiarda |
| | | => Feddeko D Wiarda
| | |
| | => Herre Gerrits
| |
| | => NN
| | => Hantje Reins |
| | | => Rein Joosten
| | |
| => Popke Freerks Stegenga | => Aeltje Rickelts
| | => Grietje Freerks |
| | | => Freerk Lamberts
| => Freerk Popkes |
| | => Tietske Buwers
| => Popke Lamberts |
| => Lambert Meerks
|
| => Antje Wiebrens
| => Swaentje Jans Reinders |
| | => Reindert Altes
| => Geertje Meintes Zijlstra |
| | | => Geertie Jans
| | => Meinte Douwes |
| | => Douwe Meintes
| |
| | => Angenieta Oenes
Fetje Kok | | => Fem Hessels Anskema |
| | | | => Fem Epckes
| | | => Hessel Anskema |
| | | => Anske Hessels
| | |
| | | => Syouck Reynsdr
| | | => Fed Tjeerdsdr |
| | | | | => NN
| | | | => Tiaerdt Minnesz |
| | | | | => NN
| | | => Sjouck Jacobsdr Banga | => Minne Tyaerdtsz |
| | | | | => Tyaerdt Heringa
| | | | |
| | | | | => Rins Jacobs
| | | | | |
| | | | => Jacob Sipckes Banga | => Suyw Dirckx
| => Zwaantje Bouwes Dijkstra | | | | => NN |
| | | => Foekjen Bouwes Samplonius | | | | =>
| | | | | => Foekjen Stevens | => Sipke Janksz Banga |
| | | | | | | | => Katrijn NN
| | | | | | | => Janke Sipkesz Banga |
| | | | | | | => Sipcke NN
| | | | | | |
| | | | | | | => Foeck
| | | | | | | => Lijsbeth Stevensdr |
| | | | | => Fokeltje Bouwes Farcks | | | => Steven Reiners
| | | | | | | => Steven Hotzes |
| | | | | | | | => Geertje Jacobs
| | | | | | | => Hotse Algers |
| | | | | | | => Alger Hotses
| | | | | => Foekje Seerps Swerius | |
| | | | | | | | => Pietke
| | | | | | | => Bouwe Tomis Farcks |
| | | | | | | => Thomas Fercx
| | | | | | |
| | | | => Bouwe Gerhardus Samplonius | | => Aefke Seerps
| | | | | => Seerp Lammerts Swerius |
| | | | | => Lammert Gysberts Swerms
| | => Bouwe Sybolts Dijkstra | |
| | | | => Jancke Douwes
| | | => Gerhardus Johannes Samplonius |
| | | | => Impck Kienes
| | | => Johannes Gerhardus Samplonius |
| | | | => Wyts Lolles
| | | => Geert Hessels |
| | | => Hessel Sytses
| | |
| | | => Aafke Scheltes
| | | => Bregt Jelles |
| | | | => Jelle Syboldts
| => Getje Jans Slump | | => Aafke Jolles |
| | | | | | => Antie Heres
| | | | | => Jolle Murks |
| | | | | => Mirck Jeltes
| | | | |
| | | | | => Trijntje
| | | | | => Antie Uilkes |
| | | | | | => Uylcke Foockes
| | | | | |
| | | | | => Ansck Louwes | => Ansck Aettes
| | | => Sybolt Pieters Dijkstra | | | => Lyopck Sjoukes |
| | | | | | | => Sjoucke Pieters
| | | | | => Louw Stoffels Rouckema |
| | | | | | => Classien Broers
| | | | | => Stoffel Rouckes |
| | | | => Antje Bottes | | =>
| | | | | | => Rouckes Christoffels |
| | | | | | | =>
| | | | | | => Chrisstoffel Rouckes |
| | | | | | => Roucke Tjamckes
| | | | | |
| | | => Pieter Douwes | | => Griet Bartels
| | | | => Botte Martens |
| | | | => Marten Bottes
| | | |
| | | | => Trijntje
| | | | => Sijuerttije Uylckes |
| => Grietje Sietzes Hoekstra | | | | => Uylcke Foockes
| | | | => Douwe Pieters |
| | | | | => Jaen Andries
| | | | => Pieter Lieuwes |
| | | | => Lieuwe Douwes
| | | |
| | | | => Lammigjen Dirks Knol
| | | | |
| | | => Jan Jans Slump | => Feigien Volkers
| | | | => Grietje Jans Oom |
| | | | | => Jan Wolters Oom
| | | => Jan Pieters Slump |
| | | | => Grietjen Peters
| | | => Pieter Roelofs Slump |
| | | | => Claessjen Roelofs
| | | => Roelof Harms |
| | | => Harmen Hendrix
| | |
| | | => Grietje Klazes
| | | => Trijntje Berents |
| | | | => Beernt Jans
| | | => Grietje Sytzes Sietsma |
| | | | | => Ybeltje Sytzes
| | | | => Sietze Pieters |
| | | | | =>
| | | | => Pieter Douwes |
| | | | => Douwe Pytters
| | | |
| | => Sietze Johannes Hoekstra | => Trijntie Tammes
| | | => Hendrikjen Sipkes( van der Heide) |
| | | | => Sipke Wybes
| | | => Antje Jolts de Vries |
| | | | | => Antie Jolts
| | | | => Jolt Ates de Vries |
| | | | => Ate Joukes
| | => Johannes Geerts Hoekstra |
| | | => Johannske Frijkes?
| | | => Jetske Jarings |
| | | | => Jarig Ages?
=> Jan Kok | | |
| => Geert Johannes Hoekstra | => Lysbet Ruurds
| | => Yke Rinckes |
| | | => Rincke Jans
| => Johannes Bartels |
| | => Tialtien Sakes
| => Bartle Johannes |
| => Johannes Bartles
|
| => Brecht Douwes
| => Getje Jelles |
| | => Reyner Doytsen Dijkstra
| => Sjoerdtje Hendriks Koopmans |
| | | => Lipkien Annes
| | => Hendrik Martens |
| | => Marten Hendriks
| |
| | => Akke Rinnerts
| | => Barber Thysses |
| => Wiepkjen Jeltes Dijkstra | | => Thys Rinties
| | | |
| | | | => Aafke Scheltes
| | | | => Bregt Jelles |
| | | | | => Jelle Syboldts
| | | | => Aafke Jolles |
| | | | | | => Antie Heres
| | => Jelte Douwes Dijkstra | | => Jolle Murks |
| | | | => Mirck Jeltes
| | | |
| | | | => Trijntje
| | | | => Antie Uilkes |
| | | | | => Uylcke Foockes
| | | | |
| | | | => Ansck Louwes | => Ansck Aettes
| | => Douwe Pieters Dijkstra | | | => Lyopck Sjoukes |
| | | | | | => Sjoucke Pieters
| | | | => Louw Stoffels Rouckema |
| | | | | => Classien Broers
| | | | => Stoffel Rouckes |
=> Jelle Marten Kok | | => Antje Bottes | | =>
| | | | => Rouckes Christoffels |
| | | | | =>
| | | | => Chrisstoffel Rouckes |
| | | | => Roucke Tjamckes
| | | |
| => Pieter Douwes | | => Griet Bartels
| | => Botte Martens |
| | => Marten Bottes
| |
| | => Trijntje
| | => Sijuerttije Uylckes |
| | | => Uylcke Foockes
| => Douwe Pieters |
| | => Jaen Andries
| => Pieter Lieuwes |
| => Lieuwe Douwes
|
| => Grietje Jurjens
| => Akke Martens Kok |
| | => Marten Siemens Kok
=> Marten Gerbens Kok |
| =>
| => Antje Sybes |
=> Gerben Symens Kok | => Siebe Eitzes