Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Volledige stamboom van Klaske Arendina VoetNummer in het systeem: 1118
11-07-1920 - 13-02-1972
Geboren te: Schiedam
Overleden te: HaarlemDeze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Jantje Jans
|
=> Tjitske Roukes | => Janke Sybes
| | => Dirkje Roukes |
| | | | => Rinske Roukes
| => Rouke Hanses Jans | => Rouke Ysbrands |
| | => Ysbrand Jans
| |
=> Geesje Klases Muurling | => Hans Wybes Jans
| |
| | => Claasjen Reijnds
| | => Marchjen Arends Kuiper |
| | | => Arend Jans Cuiper
| | |
| => Klaas Jochems Muurling | => Annigje Jacobs
| | => Lammigje Jochems Ruiter |
| | | => Jochem Jans Ruiter
| => Jochem Piers Muurling |
| | => Lamke Jans
| | |
=> Tjitske Tjeerds Oenema | => Pier Jochems Muurling | => Teuntje Boelens
| | | => Corneliske Gepkes |
| | | | => Gepke Watzes
| | => Jochem Piers Muurling |
| | | => Hendrikje Martens
| | => Pier Jochems Muurling |
| | => Jochem Jans Muurling
| |
| | => NN
| | => Lolkje Jakobs |
| | => Geertje Tjeerds | => Jakob Hettes
| | | |
| | | => Tjeerd Lourens
| => Tjeerd Tiedes Oenema |
| | => Geertje Reintjes
| | => Rinske Foppes |
| | | => Foppe Jans
| => Tiete Wytses |
| | => Tiets Hanses
| => Wytse Oenes |
| => Wybe Claes
|
| => Tyttje Jans
| => Grytje Tjommes |
| | => Tjomme Dirks
=> Klaske Steffens Bijl | |
| | | => Grytje Jans
| | => Djuwke Yntes Kingma | |
| | | | | => Antie Sybrensdr
| | | | | => Berber Hiddesdr |
| | | | | | => Hidde Sybrandts
| | | | | |
| | | => Ynte Klases Kingma | => Dieuwke Intesdr Kingma | =>
| | | | | | => Antie Rommerts Fogelsang |
| | | | | | | => Rommert Isckes Fogelsangh
| | | | | => Inte Claes Kingma |
| | | | | | => Ulb Gerlofsdr Rispens
| | | | | => Claes Intesz Kingma |
| | | | | | => Taets Ruyrdtsdr
| | => Klaske Jogchems Kingma | => Claes Douwes Kingma | => Inte Claesz Kingma |
| | | | | | => Nel Jansdr
| | | | | => Claes Pieters Kingum |
| | | | | | =>
| | | | | => Pieter Jelles Kingum |
| | | | | => Jelle Kingum
| | | | |
| | | | => Douwe Thomas
| | | |
| | | | => Antje Iebes
| | | | => Grietje Hobbes |
| | | | | => Hobbe
| => Steffen Harmens Bijl | => Jochem Heres |
| | | => NN
| | => Heere Jochems |
| | => Jochem Kingma
| |
| | => Sibbeltje Aabes
| | |
| | => Antje Durks | => Sytske Cornelis
| | | | => Sara Fongers |
| | | | | => Fonger Sjoerds
| | | => Dirk Lammerts |
| | | | => Grietje Lammerts
| | | => Lammerts Lieuwes |
| => Harmen Steffens Bijl | | => NN
| | => Lieuwe Lieuwes Lieuwes |
| | | => Grietje Aalts
| | => Lieuwe Lieuwes |
| | => Lieuwe Lieuwes
| |
| | => Sieuke Steffens
| => Steffen Hanzes |
| => Hans Hijlkes
|
| => Antje Ferwerda
| => Angenietje Johannes Ooms |
| | | => Anna Elisabeth
| | => Johannes Philippus Ooms |
| | => Philip Ooms
| |
| | => Jancke Jacobsdr
| | |
| | | => Tzietske Doeckesdr
| | | |
| | | => Sibbeltje Bonnesdr Lycklama | => Trynke Meyedr
| | | | | |
| | | | => Bonne Hotzes Lycklama | => Frouck
| | | | | |
| | | | => Hotse Piers Lycklama | => NN
| | | | | => NN Bonnesdr |
| | | | | | => Bonne Wytzes
| | | | => Pier Ennes Lycklama |
| | | | | => But Ndr
| | | | => Enne Piers Lycklama |
| | | => Antje Fransedr Heringa | => Pier Bennerts Lycklama
| | | | |
| | | | | => Taets Sybrandsdr
| | | | | |
| | | | | => Antke Fransdr Bockema | => NN
| | | | | | | => Anna Doeclesdr Cleiterp |
| | | | | | | | => Doeckle Cleiterp
| | | | | | => Frans Harmens Bockema |
| | | | | | | => Renck Evertsdr
| | | | | | => Harmen Franses Bockema |
| | | | | | | => Syew
| | | | => Frans Gossezn Heringa | => Frans Andeles Bockema |
| | | | | | => NN
| | | | | => Andela Hij huwde SYEW NN in 1510. Hinnes |
| | | | | => Hinne
| | | | |
| | | | | => Wabel Gossedr
| | | | | |
| | | | | | => Tjets Sipckesdr Oegema
| | | | => Gosse Watzes Heringa | => Tjets Hansdr Stapert |
| | | | | | | => Hylck
| | | | | | => Hans Epes Stapert |
| => Elisabeth van der Stel | => Antje Sibles Bokma | | => Watze Johannes Stapert | => Epe Stapert
| | | | | | |
| | | | | | | => Sibbel
| | | | | | | |
| | | | | | => Johannes Hessels Rheen | => NN
| | | | | | | |
=> Tjitske Haga | | | | | => Antje Sibledr Rheenstra | => Hessel Lolckes van Rheen | => NN
| | | | | | | | | => Bauck Taeckesdr van Bootsma |
| | | | | | | | | | => Taeke van Bootsma
| | | | | | | | => Lolcke Hessels van Rheen |
| | | | | | | | | => Jel Rispens
| | | | | | | | => Hessel Lolckes Rheen |
| | | | | | | | | => NN
| | | | | | | | => Lolcke Hessels Rheen |
| | | | | | | | => Hessel Rheen
| | | | | | | |
| | | | | | | | => NN
| | | | | | | | => Jeeslick Jeldertsdr Fopma |
| | | | | | | | | => Jeldert Fopma
| | | | | | | | |
| | | | | | | | => Foeck Hessels Fopma | => Auck Hobbedr
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | => NN
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | => Hessel Jelles Ansta | => Houck Ryuerdtsdr | => NN
| | | | | | | | | | | | => NN Syurdtsdr |
| | | | | | | | | | | | | | => NN
| | | | | | | | | | | => Ryuerdt Lieuwes | => Syurdt Piers |
| | | | | | | | | => Jelle Hiddes Ansta | | => Pyr Ydtsma
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | => Lieuwe
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | => Hidde Lolckes
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | => NN
| | | | | | | => Sible Idses Rheenstra | => Teth Syoerdts |
| | | | | => Sible Gerbens Bockema | | | | => NN
| | | | | | | => Lisck Doekedr Sippens | => Syurdt Piers |
| | | | | | | | | => Pyr Ydtsma
| | | | | | | => Trijn Tjaerdsdr Tiara | |
| | | | | | | | | => Doecke Sippens
| | | | | | | | |
| | | => Sjoerd Fetzes van der Stel | | | => Antke Watzesdr Rheen | => Tyaerdt Hanckes Hij huwde in 1515 in oosterend. Tiara
| | | | | | | |
| | | | | | | | => Sibbel
| | | | | | | | |
| | | | | | | => Watze Hessels van Rheen | => NN
| | | | | | | | |
| | | | | | | => Hessel Lolckes van Rheen | => NN
| | | | | | | | => Bauck Taeckesdr van Bootsma |
| | | | | => Ids Sibles Rheen | | | => Taeke van Bootsma
| | | | | | => Lolcke Hessels van Rheen |
| | | | | | | => Jel Rispens
| | | | | | => Hessel Lolckes Rheen |
| | | | | | | => NN
| | | | | | => Lolcke Hessels Rheen |
| | | | | | => Hessel Rheen
| | | | | |
| | | | | | => Lambcke
| | | | | => Sible Idszn Rheen |
| | => Angenietje de Jager | | | | => Wyb
| | | | | | => Ids Herkes Rheen |
| | | | | | => Harke Rheen
| | | | | |
| | | | | | => Aeltie Tiercx
| | | | | | |
| | | | | => Gerben Sjoerds Bockema | => NN
| | | | | | |
| | | | | | | => NN
| | | | | => Sjoerd Anskes Bockama | => Syts Feddedr |
| | | | | | | => Fedde Tyaerdtsz
| | | | | | |
| | | | | | | => NN
| | | | | => Anscke Sjoerds Bockema | => Sas Seepsdr |
| | | | | | | => Seep Piersz
| | | | | | => Ulck Bockesdr Thoe Scheltinga |
| | | | | | | | => NN
| | | | | | | => Bocke Annes Thoe Scheltinge |
| | | | | => Soerd Sjoerds Bockema | => Anne Thoe Scheltinge
| | | | | |
| | | | | | => NN
| | | | | => Sjoerd Johannes Bockema |
| | | | | => Johannes Boccama
| | | | |
| | | | | => Hettie Fetses
| | | | => Fetze van der Stel |
| | | | | => Rinske Tjeerds
| | | | => Tjeerd Harmens van der Stel |
| | | | => Harmen Antoni
| | | |
| | | | => Sieuwke Agges
| | | | => Sieuwke Rienks |
| | | | | => Rienk Jans
| | | | => Acke Jelles IJlstra |
| | | | | | => NN
Klaske Arendina Voet | | | | | => Jelle Tjeerds IJlstra |
| | | | => Antje Hoites Nieuwland | => Tiaerdt Jelles
| | | | | |
| | | | | | => Antje Cornellisse
| | | | | => Hoite Jurjens Nieuwland |
| | | | | | => Antje Jurrians
| | | | => Akke Godderts Born | => Jurjen Jans Nijland |
| | | | | | | => Hylke
| | | | | | => Jan Ellerts |
| => Douwe Petrus' Haga | | | | => Ellert Jacobs
| | | | |
| | | | | => Rijntje Buwes
| | | | => Godert Andries Born |
| | | | | => Liesbeth Hendricks
| | | => Antonia Vlink | => Andries Goderts Born |
| | | | | => Godert Jans Born
| | | | |
| | | | | => Duijsie van Oudenhoven
| | | | | => Helena de Vries |
| | | | | => Antonia Everts Geverdink | => NN de Vries
| | | | | | |
| | | | | | => Evert Geverdink
| | | | | |
| | | | => Evert Tousyns Vlink | => Jetske Dircks
| | | | | => Janneke Tussijns van der Bergh |
| | | | | | | => Jannetje
| | => Douwe Douwes de Jager | | | => Toussaint Servaas van den Bergh |
| | | => Tussijn Jans Flink | => Servaes van den Bergh
| | | |
| | | | => Foockel Douwes
| | | => Jan Meinerts Flink |
| | | | => Geertje Meynerts
| | | => Meynert Jans Flinck |
| | | => Jan Claeses
| | |
| | | => Klaaske Rinnerts
| | | => Baukje van Giften |
| | | | | => Baukje Douwes
| | | | => Douwe van Giften |
| | => Douwe de Jager | => Joost Bastiaansen van Giften
| | |
| | | => Trijntje Douwes
| | => Douwe Annesz de Jager |
| | => Anne de Jager
| |
| | => Anskjen Tjallings
| | => Maria Sybes |
| | | => Sybe Pieters
| | |
| | | =>
| | | |
| | | | =>
| | | => Sytske Harmens | |
| | | | | | =>
| => Petrus Jans Haga | | | | => Anna Holckes |
| | | | | | | =>
| | | => Harmen Jans | | => Holcke Goffes |
| | | | | | =>
| | | | => Sjouk Beerns | => Goffa Holkes |
| | | | | | | =>
| | | | | | => Holke Sibolds |
| | | => Jan Harmens | | => Siboldt Attama
| | | | |
| => Jan Baukes Haga | | => Beerndt Theunis
| | |
| | => Harmen
| |
| | => Jetske Ites
| | => Tettje Baukes Wiersma |
| | | => Baucke Sickes Wiersma
| | |
| | => Wypkien Lambertus Haga | => Maaike Sjuks
| | | | => Simkje Hendriks |
| | | | | => Hendrik Hylkes
| | | => Lambert Simons Haga |
| => Baucke Jans Haga | | => Jacomijntje Hansen
| | => Simon Lamberti |
| | => Lambert Franssen
| |
| | => Dieuwke Sybes
| => Jan Jacobs van der Werff |
| => Jacob Jans Van der Werff
|
| => Arendina Johanna Geertruij Kraaijenbrink
| => Catharina Mulder |
| | => Willem Hendrik Mulder
| |
| | => Jenneke Albers
| | => Jenneken Roelofs |
| | | => Roelof Gerrits
=> Hendrik Voet | => Reindjen Berends Waanders |
| | | => Derkske Berends
| | => Berend Waanders |
| => Aaltje Endendijk | => Hendrik Waenders
| | |
| | | => Essele Hendriks Nijland
=> Hendrik Voet | => Hendrik Endendijk |
| => Garrit Endendijk
|
| => Wilhelmina Janse
=> Willem Karel Voet |
| => Sara Nieuwenhuijsen
=> Simon Voet |
| => Trijntje Moerbeek
=> Carel Voet |
=> Jacob Voet

Partner(s):

Kinderen:

Gerrit Woninck(1636)
ca. 0000 -
Geboorteplaats niet in het systeem

Trouwdatum niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Plaats van overlijden niet in het systeem

Henk Woninck (1637) ca. 0000 -
Tiny Woninck (1638) ca. 0000 -
Wiesje Woninck (1639) ca. 0000 -
Hannie Woninck (1640) ca. 0000 -