Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Volledige stamboom van Zwaantje Bouwes Dijkstra


Nummer in het systeem: 10844
14-11-1798 - 18-05-1882
Geboren te: Follega
Overleden te: FollegaLink naar google sites
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Antje Wiebrens
=> Swaentje Jans Reinders |
| => Reindert Altes
=> Geertje Meintes Zijlstra |
| | => Geertie Jans
| => Meinte Douwes |
| => Douwe Meintes
|
| => Angenieta Oenes
| => Fem Hessels Anskema |
| | | => Fem Epckes
| | => Hessel Anskema |
| | => Anske Hessels
| |
| | => Syouck Reynsdr
| | => Fed Tjeerdsdr |
| | | | => NN
| | | => Tiaerdt Minnesz |
| | | | => NN
| | => Sjouck Jacobsdr Banga | => Minne Tyaerdtsz |
| | | | => Tyaerdt Heringa
| | | |
| | | | => Rins Jacobs
| | | | |
| | | => Jacob Sipckes Banga | => Suyw Dirckx
Zwaantje Bouwes Dijkstra | | | | => NN |
| => Foekjen Bouwes Samplonius | | | | =>
| | | => Foekjen Stevens | => Sipke Janksz Banga |
| | | | | | => Katrijn NN
| | | | | => Janke Sipkesz Banga |
| | | | | => Sipcke NN
| | | | |
| | | | | => Foeck
| | | | | => Lijsbeth Stevensdr |
| | | => Fokeltje Bouwes Farcks | | | => Steven Reiners
| | | | | => Steven Hotzes |
| | | | | | => Geertje Jacobs
| | | | | => Hotse Algers |
| | | | | => Alger Hotses
| | | => Foekje Seerps Swerius | |
| | | | | | => Pietke
| | | | | => Bouwe Tomis Farcks |
| | | | | => Thomas Fercx
| | | | |
| | => Bouwe Gerhardus Samplonius | | => Aefke Seerps
| | | => Seerp Lammerts Swerius |
| | | => Lammert Gysberts Swerms
=> Bouwe Sybolts Dijkstra | |
| | => Jancke Douwes
| => Gerhardus Johannes Samplonius |
| | => Impck Kienes
| => Johannes Gerhardus Samplonius |
| | => Wyts Lolles
| => Geert Hessels |
| => Hessel Sytses
|
| => Aafke Scheltes
| => Bregt Jelles |
| | => Jelle Syboldts
| => Aafke Jolles |
| | | => Antie Heres
| | => Jolle Murks |
| | => Mirck Jeltes
| |
| | => Trijntje
| | => Antie Uilkes |
| | | => Uylcke Foockes
| | |
| | => Ansck Louwes | => Ansck Aettes
=> Sybolt Pieters Dijkstra | | | => Lyopck Sjoukes |
| | | | => Sjoucke Pieters
| | => Louw Stoffels Rouckema |
| | | => Classien Broers
| | => Stoffel Rouckes |
| => Antje Bottes | | =>
| | | => Rouckes Christoffels |
| | | | =>
| | | => Chrisstoffel Rouckes |
| | | => Roucke Tjamckes
| | |
=> Pieter Douwes | | => Griet Bartels
| => Botte Martens |
| => Marten Bottes
|
| => Trijntje
| => Sijuerttije Uylckes |
| | => Uylcke Foockes
=> Douwe Pieters |
| => Jaen Andries
=> Pieter Lieuwes |
=> Lieuwe Douwes

Partner(s):

Kinderen:

Jan Jans Slump(10843)
27-06-1792 - 21-10-1884
Geboren te Oosterzee
Trouwdatum: 28-06-1818
te Lemsterland, Holland
Overleden te Follega

Getje Jans Slump (10742) 12-03-1819 - 26-01-1849
Lummegje Jans Slump (11526) 1822 - 1900
Jantje Jans Slump (11527) 1823 - 1914
Baukjen Jans Slump (11528) 1828 - 1856
Pieter Jans Slump (11529) 1831 - 1895