Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog
Volledige stamboom van Elisabeth van der Stel


Nummer in het systeem: 1065
1804 - 01-03-1877
Geboorteplaats niet in het systeem
Overleden te: SneekDeze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit, worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan negenennegentig jaar is geleden.

Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond.
Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken.

Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond.

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.

=> Antje Ferwerda
=> Angenietje Johannes Ooms |
| | => Anna Elisabeth
| => Johannes Philippus Ooms |
| => Philip Ooms
|
| => Jancke Jacobsdr
| |
| | => Tzietske Doeckesdr
| | |
| | => Sibbeltje Bonnesdr Lycklama | => Trynke Meyedr
| | | | |
| | | => Bonne Hotzes Lycklama | => Frouck
| | | | |
| | | => Hotse Piers Lycklama | => NN
| | | | => NN Bonnesdr |
| | | | | => Bonne Wytzes
| | | => Pier Ennes Lycklama |
| | | | => But Ndr
| | | => Enne Piers Lycklama |
| | => Antje Fransedr Heringa | => Pier Bennerts Lycklama
| | | |
| | | | => Taets Sybrandsdr
| | | | |
| | | | => Antke Fransdr Bockema | => NN
| | | | | | => Anna Doeclesdr Cleiterp |
| | | | | | | => Doeckle Cleiterp
| | | | | => Frans Harmens Bockema |
| | | | | | => Renck Evertsdr
| | | | | => Harmen Franses Bockema |
| | | | | | => Syew
| | | => Frans Gossezn Heringa | => Frans Andeles Bockema |
| | | | | => NN
| | | | => Andela Hij huwde SYEW NN in 1510. Hinnes |
| | | | => Hinne
| | | |
| | | | => Wabel Gossedr
| | | | |
| | | | | => Tjets Sipckesdr Oegema
| | | => Gosse Watzes Heringa | => Tjets Hansdr Stapert |
| | | | | | => Hylck
| | | | | => Hans Epes Stapert |
Elisabeth van der Stel | => Antje Sibles Bokma | | => Watze Johannes Stapert | => Epe Stapert
| | | | |
| | | | | => Sibbel
| | | | | |
| | | | => Johannes Hessels Rheen | => NN
| | | | | |
| | | => Antje Sibledr Rheenstra | => Hessel Lolckes van Rheen | => NN
| | | | | | => Bauck Taeckesdr van Bootsma |
| | | | | | | => Taeke van Bootsma
| | | | | => Lolcke Hessels van Rheen |
| | | | | | => Jel Rispens
| | | | | => Hessel Lolckes Rheen |
| | | | | | => NN
| | | | | => Lolcke Hessels Rheen |
| | | | | => Hessel Rheen
| | | | |
| | | | | => NN
| | | | | => Jeeslick Jeldertsdr Fopma |
| | | | | | => Jeldert Fopma
| | | | | |
| | | | | => Foeck Hessels Fopma | => Auck Hobbedr
| | | | | | | |
| | | | | | | | => NN
| | | | | | | | |
| | | | | | => Hessel Jelles Ansta | => Houck Ryuerdtsdr | => NN
| | | | | | | | | => NN Syurdtsdr |
| | | | | | | | | | | => NN
| | | | | | | | => Ryuerdt Lieuwes | => Syurdt Piers |
| | | | | | => Jelle Hiddes Ansta | | => Pyr Ydtsma
| | | | | | | |
| | | | | | | => Lieuwe
| | | | | | |
| | | | | | => Hidde Lolckes
| | | | | |
| | | | | | => NN
| | | | => Sible Idses Rheenstra | => Teth Syoerdts |
| | => Sible Gerbens Bockema | | | | => NN
| | | | => Lisck Doekedr Sippens | => Syurdt Piers |
| | | | | | => Pyr Ydtsma
| | | | => Trijn Tjaerdsdr Tiara | |
| | | | | | => Doecke Sippens
| | | | | |
=> Sjoerd Fetzes van der Stel | | | => Antke Watzesdr Rheen | => Tyaerdt Hanckes Hij huwde in 1515 in oosterend. Tiara
| | | | |
| | | | | => Sibbel
| | | | | |
| | | | => Watze Hessels van Rheen | => NN
| | | | | |
| | | | => Hessel Lolckes van Rheen | => NN
| | | | | => Bauck Taeckesdr van Bootsma |
| | => Ids Sibles Rheen | | | => Taeke van Bootsma
| | | => Lolcke Hessels van Rheen |
| | | | => Jel Rispens
| | | => Hessel Lolckes Rheen |
| | | | => NN
| | | => Lolcke Hessels Rheen |
| | | => Hessel Rheen
| | |
| | | => Lambcke
| | => Sible Idszn Rheen |
| | | => Wyb
| | => Ids Herkes Rheen |
| | => Harke Rheen
| |
| | => Aeltie Tiercx
| | |
| => Gerben Sjoerds Bockema | => NN
| | |
| | | => NN
| => Sjoerd Anskes Bockama | => Syts Feddedr |
| | | => Fedde Tyaerdtsz
| | |
| | | => NN
| => Anscke Sjoerds Bockema | => Sas Seepsdr |
| | | => Seep Piersz
| | => Ulck Bockesdr Thoe Scheltinga |
| | | | => NN
| | | => Bocke Annes Thoe Scheltinge |
| => Soerd Sjoerds Bockema | => Anne Thoe Scheltinge
| |
| | => NN
| => Sjoerd Johannes Bockema |
| => Johannes Boccama
|
| => Hettie Fetses
=> Fetze van der Stel |
| => Rinske Tjeerds
=> Tjeerd Harmens van der Stel |
=> Harmen Antoni

Partner(s):

Kinderen:

Douwe Douwes de Jager(1064)
09-08-1805 - 10-10-1855
Geboren te Sneek
Trouwdatum niet in het systeem
Plaats van het huwelijk niet in het systeem
Overleden te Sneek

Angenietje de Jager (1036) 18-04-1828 - 09-07-1913