Home Zoeken op naam
Kaart
documentatie
Personen met foto
In Wikipedia Van adel? Links
Een brief van Achitofel Mijn blog

Documentatie van het onderhavige genealogiesysteem.
De database.
Dit genealogie systeem bestaat uit twee onderdelen: een sqlite database en een verzameling Google Sites sites. De sites in Google Sites zijn gewijd aan mijn voorouders en die van mijn vrouw. De sqlite database bevat gegevens uit twee genealogie boeken, "Foarâlders en neiteam fan Douwe Freerks" H. de Haan 1954 (mijn familie) en "Genealogie van Jan Jurjen Fernhout" van Joh. Klos (familie van mijn vrouw), aangevuld met gegevens van internet en uit de familie. Gegevens die men in de burgerlijke stand vindt, met kleine aanvullingen.

De Google Sites sites.
Deze sites bevatten meer gegevens indien voorhanden. Het gaat om voorouders, en daarvan is meestal veel meer bekend dan wat de burgerlijke stand vastlegt. Vooral van ouders en grootouders is veel bekend, en er zijn ook foto's van. Van generaties verder terug werden schilderijen geschilderd, maar van onze voorouders is mij geen enkel schilderij bekend.

Problemen.
Namen zijn problemen in een genealogiesysteem: persoonsnamen, plaatsnamen en gemeentenamen.

Persoonsnamen:
Het probleem is het feit dat twee (of meer) personen dezelfde naam kunnen hebben. De gewoonte om kinderen naar grootouders te noemen leidt tot neven en nichten met dezelfde voornaam. Mijn ene grootvader heette Jan, en had zeven kleinkinderen die ook Jan heetten. Ze hadden niet allemaal dezelfde achternaam.

Plaatsnamen.
Geboorteplaats, plaats van leven, plaats van overlijden.
Bij plaatsen is het probleem analoog. Er zijn veel plaatsen zijn met dezelfde naam. Je krijgt ze te zien als doorwijspagina als je de plaatsnaam intikt in Wikipedia. As je "Halfweg" intikt worden je 10 mogelijke plaatsen voorgeschoteld. Van die 10 is er maar een die algemeen bekend is.
In Friesland zijn de drie Oudega's bekend.
Je had Oudega(W), Oudega(HON), en Oudega(S). In Wymbritseradeel, Hemelumer Oldephaerd en Noordwolde, en Smallingerland. Hier werd de aanduiding tussen haakjes gewoonlijk toegevoegd. En ook bij Hengelo gebeurt dat. Hengelo(O) en Hengelo(G). Maar bij veel andere plaatsen gebeurt dat niet.

Een ander probleem is het feit, dat plaatsen en gemeenten in andere talen een andere naam hebben. bijvoorbeeld in het Fries, waarbij de Friese naam soms de officiële naam is, en soms niet. Dat hangt af van de gemeente. In dit systeem wordt de Nederlandse spelling aangehouden, omdat de namen zijn in oudere documenten.

Plaatsen kunnen op twee manieren worden gevonden: Gemeenten
Bij gemeenten is het probleem vooral de herindeling. In 1956 werd de naam van de gemeente Hemelumer Oldephaerd en Noordwolde veranderd in Hemelumer Oldeferd.
In 1984 werd Hemelumer Oldeferd verdeeld over de nieuwe gemeente Nijefurd en de nieuwe gemeente Gaasterland-Sloten. Vanaf 2011 is Nijefurd een onderdeel van de nieuwe gemeente Sûdwest-Fryslân. Gaasterland-Sloten veranderde in 1985 de naam in Gaasterlân-Sleat. Deze gemeente is vanaf 2014 deel van de gemeente De Friese Meren.
In 1984 kreeg Wymbritseradeel bij een gemeentelijke herindeling een grotere oppervlakte (IJlst werd er bijvoorbeeld aan toegevoegd), maar de naam bleef dezelfde. In 2011 werd ook deze gemeente een onderdeel van de gemeente Sûdwest-Fryslân.
Een gemeentelijke herindeling maakt het genealogen niet eenvoudig, want documenten worden niet aangepast. Zo ben ik geboren in Doniawerstal, dat tegenwoordig deel uitmaakt van De Friese Meren. Maar op mijn paspoort en mijn rijbewijs staat nog steeds Doniawerstal als geboortegemeente. Je kunt dus in hetzelfde huis geboren worden, trouwen en overlijden, maar in drie verschillende gemeenten.

Als je een plaatsnaam zoekt in Wikipedia dan kom je er achter dat Wikipedia plaatsnamen niet consequent behandelt. Zo zijn er veel, vaak grotere plaatsen die in een gemeente met dezelfde naam liggen. Soms zijn er dan twee pagina's, een voor de plaats en een voor de gemeente, soms is er maar een waar beide worden behandeld.

(De documentatie moet nog verder uitgewerkt worden)